Obchodní podmínky

 • Společnost: Aquanix s.r.o.
 • Sídlo: Vídeňská 340, 252 50 Vestec
 • IČ: 05385831
 • DIČ: CZ05385831

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn.  C 262872.

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Aquanix s.r.o., se sídlem Vídeňská 340, 252 50 Vestec, identifikační číslo: 05385831, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 262872 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi prodávajícím a jinou právnickou či fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.destovenadrze.cz (dále jen „webová stránka“).
  2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě rozporu v úpravě práv a povinností mezi obchodními podmínkami a kupní smlouvou má přednost úprava v kupní smlouvě.
  3. Prodávající je oprávněn ke změně či doplnění obchodních podmínek. Smluvní vztah se řídí zněním obchodních podmínek účinným ke dni uzavření kupní smlouvy.
 2. Uživatelský účet

  1. Objednání zboží ze strany kupujícího je možné bez registrace (po vyplnění nezbytných údajů pro uzavření smlouvy) nebo po přihlášení do uživatelského účtu na základě registrace kupujícího (dále jen „uživatelský účet“).
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Kupující zodpovídá za správnost a úplnost uvedených údajů.
  3. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám a je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů do jeho uživatelského účtu, aby nemohlo dojít k jeho zneužití.
  4. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet kupujícího, a to v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 3. Uzavření kupní smlouvy

  1. Prodávající negarantuje dostupnost veškerého zboží umístěného na webových stránkách a není tedy povinen k uzavření kupní smlouvy.
  2. Veškeré informace o zboží, a to včetně uvedení ceny jednotlivého zboží a případných nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou, jsou uvedeny u jednotlivého zboží. Ceny zboží, jakož i případné náklady za dopravu, liší-li se od běžených cen přepravy z důvodu specifičnosti zboží, jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.
  3. Veškeré informace související s dalšími náklady spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webových stránkách platí v případě dodávky na území České republiky. Informace o výši souvisejících nákladů pro dodávku mimo území České republiky poskytne prodávající na vyžádání.
  4. K uzavření kupní smlouvy dojde na základě objednávky kupujícího provedené zejména prostřednictvím objednávkového formuláře, případně jiným způsobem, a potvrzením objednávky ze strany prodávajícího k okamžiku doručení potvrzení objednávky kupujícímu na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce či uživatelském účtu kupujícího.
  5. Objednávka kupujícího obsahuje vždy minimálně údaje o objednávaném zboží, ceně zboží dle aktuálně zveřejněného ceníku zboží a nákladech spojených s dodávkou zboží v souladu s nabídkou prodávajícího, způsobu úhrady, způsob a místo dodání zboží (dále jen jako „objednávka“). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Za správnost údajů uvedených v objednávce odpovídá kupující.
  6. Po obdržení objednávky prodávající objednávku bez zbytečného odkladu prostřednictvím elektronické pošty potvrdí, sdělí, že zboží není dostupné, či zašle pozměněný návrh na uzavření smlouvy, nebude-li možné dodávku realizovat za podmínek uvedených v objednávce. V případě pozměněného návrhu na uzavření smlouvy prodávající požádá kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (prostřednictvím elektronické pošty), kdy takový požadavek se považuje za pozměněnou nabídku a k uzavření kupní smlouvy dochází až okamžikem, kdy jej kupující potvrdí prodávajícímu.
  7. Ustanovením tohoto článku není omezena možnost prodávajícího a kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  8. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva je ze strany prodávajícího uchovávána v elektronické podobě.
 4. Cena zboží a platební podmínky

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   • bezhotovostně online pomocí platební karty přes platební bránu ComGate;
   • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2501070137/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“); nebo
   • v případě předešlé dohody s prodávajícím lze zaplatit na pobočce prodávajícího hotově nebo kartou.
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, která je uvedena v objednávce. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. V případě bezhotovostní platby převodem je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Zboží bude odesláno nejdříve po obdržení bezhotovostní platby na účet prodávajícího. Kupující je povinen při zadání úhrady kupní ceny uvést variabilní symbol, který mu bude sdělen prodávajícím v potvrzení objednávky.
  4. Prodávající vystaví a dodá kupujícímu daňový doklad - fakturu nejpozději do 5 dnů po uhrazení kupní ceny ze strany kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 5. Odstoupení od kupní smlouvy

  1. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář dostupný na webových stránkách prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@destovenadrze.cz .
  2. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen bez zbytečného odkladu vrátit zboží prodávajícímu, přičemž kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající vrátí finanční prostředky kupujícímu do pěti (5) dnů od obdržení vráceného zboží v původním stavu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží, kterou způsobil kupující, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, či které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
  4. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 6. Přeprava a dodání zboží

  1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit případné zvýšené náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  3. V případě individuálně smluvenému požadavku kupujícího na způsob dodávky zboží nese riziko na zboží po dobu přepravy a dodatečné náklady kupující.
 7. Práva z vadného plnění

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 2099 a násl.
  2. Prodávající neodpovídá za vadu zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu výskytu této vady, za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  3. Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, a to oznámením vady prostřednictvím elektronické komunikace. Kupující je po oznámení vady povinen řídit se pokyny prodávajícího a poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost pro posouzení případné odpovědnosti za vady.
  4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 8. Další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím, případně zaplacením celé kupní ceny zboží, dojde-li k úhradě ceny za zboží až po předání zboží.
  2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@destovenadrze.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  4. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
   • Česká obchodní inspekce
   • Ústřední inspektorát – oddělení ADR
   • Štěpánská 44, 110 00 Praha 1
   • Email: adr@coi.cz
   • Web: adr.coi.cz
 1. Ochrana osobních údajů

  1. Prodávající se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti při zpracování osobních údajů, které mu vyplývají ze zavázaných právních předpisů, jakožto správci osobních údajů.
  2. Kupující bere na vědomí, že v souvislosti s plněním smlouvy jsou ze strany prodávajícího zpracovávaný jeho osobní údaje, a to zejména jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případné další poskytnuté údaje (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou – tedy s ohledem na zákonnou povinnost uchovávat daňové doklady po dobu deseti (10) let od konce zdaňovacího období, v němž došlo k dodání zboží. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  6. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.
  8. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu.
 2. Doručování

  1. Prodávající je oprávněn doručovat kupujícímu i prostřednictvím elektronické komunikace na adresu, kterou prodávajícímu poskytl.
  2. Kupující je oprávněn doručovat prodávajícímu prostřednictvím elektronické komunikace na adresu uvedenou níže v těchto obchodních podmínkách.
 3. Závěrečná ustanovení

  1. Právní vztah založený kupní smlouvou řídí českým právem.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  3. Kontaktní údaje prodávajícího: Sídlo firmy a adresa pro doručování: Aquanix s.r.o., Vídeňská 340, 252 50 Vestec, adresa elektronické pošty: info@destovenadrze.cz, telefon + 420 721 466 101.

V Praze dne 9.3.2023