Jak funguje retenční a akumulační nádrž na dešťovou vodu

Při sběru, zpracování i využití dešťové vody na vlastním pozemku je klíčové mít vhodnou nádrž, která bude odpovídat potřebám uživatele i charakteru místa. Dva nejčastěji používané typy, které lidé často zaměňují, jsou retenční a akumulační podzemní nádrže na dešťovou vodu. Jaké jsou mezi nimi rozdíly a kterou z těchto nádrží je dobré vybrat a proč?

Podzemní nádrže pro nakládání s dešťovou vodou

Podzemní nádrže mohou být skvělou volbou pro ekologické nakládání s dešťovou vodou na vlastním pozemku. Dvěma nejčastějšími typy nádrží jsou retenční a akumulační, které se liší v tom, jak vodu zadržují a zda regulují její odtok.

Retenční nádrže na dešťovou vodu

„Retenční nádrž na dešťovou vodu je určena k dočasnému zadržení srážkové vody a zpomaluje odtok do kanalizačního systému nebo vodního toku během dešťových událostí.“

Retenční nádrže jsou navrženy tak, aby zadržovaly vodu a zároveň umožňovaly její postupný odtok buď do kanalizace, nebo do vodního toku. Hlavní funkcí těchto nádrží je totiž regulace odtoku vody, což znamená, že mají instalován “zpomalovač“ odtoku vody z nádrže. Jednoduše řečeno pojme velké množství vody, kterou postupně vypouští z nádrže pryč.

Kdy a kde využít retenční nádrž

Retenční nádrže se využívají u rodinných domů stejně jako u průmyslových objektů, obchodních center a podobných komerčních zařízení. Využívají se v místech, kde není možné vsakování srážkové vody, které je vždy prioritou před retencí a regulovaným odpouštěním.  Důvodem bývají nevhodné vsakovací podmínky z důvodu přítomnosti jílovitých zemin nebo vysoké hladiny podzemní vody. Dalším typickým případem použití retenčních nádrží je hustá zástavba (centra měst), kde vznikají přístavby a není zde plocha pro vsakování, případně hrozí poškození okolních staveb volným přívalem vody. V neposlední řadě jsou retenční nádrže užitečné v oblastech se sklonitým terénem, kde je potřeba zabránit erozi půdy a udržet vodu na pozemku pro následnou infiltraci do půdy.

Regulovaný odtok z retenčních nádrží by měl být primárně napojen na vodní tok nebo dešťovou kanalizaci. Pokud není v rozumné vzdálenosti, je možné napojení i do splaškové kanalizace.

Objemy retenční nádrže, místo napojení a maximální povolený průtok regulovaného odtoku je nutné projednat s příslušnými úřady již při projektu stavby.

Retenční nádrž ze vsakovacího objektu zatavená do hydroizolační folie

Pro účel retence s regulovaným odtokem je možné použít různé podzemní nádrže, dle navrženého objemu a místních podmínek. Při potřebě vytvoření velkého retenčního prostoru, ze kterého bude voda postupně odtékat, se často používají vsakovací moduly.

Tyto moduly, zatavené do hydroizolační folie, vytvářejí nepropustný prostor, do kterého je možné snadno instalovat regulovaný odtok. Jejich hlavní výhodou je naprostá variabilita tvaru i velikosti vsakovacího objektu.

 

Akumulační nádrže na dešťovou vodu

„Akumulační nádrž na dešťovou vodu je určena ke sběru srážkové vody pro její pozdější využití, například pro zalévání zahrady nebo splachování toalet v domě. Za akumulační nádrží se typicky buduje bezpečnostní přepad, který zabezpečuje, aby plná nádrž nepřetekla a voda se nedostávala ven nepatřičnou cestou.“

Na rozdíl od retenčních nádrží mají akumulační nádrže primárně funkci uchovávat vodu pro pozdější využití. Tyto nádrže nejsou vybaveny regulovaným odtokem, což znamená, že voda v nich zůstává, dokud ji uživatelé sami nevyčerpají. Akumulační nádrže jsou ideální pro oblasti s nedostatkem srážek nebo pro majitele, kteří chtějí mít vždy k dispozici zásobu dešťové vody pro zahradní zavlažování, její využití v domě nebo pro jakékoli jiné účely.

Kdy a kde využít akumulační nádrž

Akumulační nádrže se nejčastěji instalují u rodinných a bytových domů, chat a chalup, kde slouží jako účinný prostředek pro shromažďování a uchování srážkové vody pro pozdější využití. Domácnostem dovolují dosáhnout větší nezávislosti na dodávkách pitné vody a současně přispět k udržitelnějšímu způsobu života. Akumulace srážkové vody však bývá využívána i v průmyslových činnostech, kde je velká spotřeba provozní vody (například pro chlazení) nebo u myček aut.

Tyto nádrže jsou ideální pro oblasti s nedostatkem srážek, kde je potřeba zajistit stabilní zásobu vody pro zahradní zavlažování, splachování toalet v domě, mytí vozidel nebo pro jiné účely spojené s využitím dešťové vody.

Široký výběr typů a velikostí akumulačních nádrží umožňuje hospodaření s dešťovou vodou téměř na každém soukromém i veřejném pozemku, a to za různých půdních i prostorových podmínek.

Kombinace akumulační a retenční funkce nádrže

Při projektování retenční nádrže je dobré zvážit zvýšení objemu o akumulační část, a tím získat možnost vodu dlouhodobě využívat. Retenční objem je zpravidla navržen tak, aby voda do 24 hodin z nádrže odtekla. Prvek regulovaného odtoku se umístí do takové úrovně, aby pod ní zůstal akumulační objem a nad ním retenční. Pro konečný výběr velikosti nádrže se sečte výpočtem daný retenční objem a požadovaný akumulační objem.

Příklad: Je-li stanovena retence 3 m3 a akumulační prostor má být 5 m3, správným výběrem je nádrž o velikosti 8 m3.

Dalším, avšak dražším a prostorově náročnějším řešením je instalace dvou podzemních nádrží – bezpečnostní přepad z akumulační nádrže vede do retenční nádrže, která má regulovaný odtok instalovaný co nejblíže u svého dna.

TIP Aquanixu: Nádrž na dešťovou vodu může mít zároveň jak retenční, tak i akumulační prostor. Pro výpočet podzemní retenční nádrže metodou hydrologické bilance dle TNV 75 9011 je potřeba znát velikost odvodňované plochy, nejbližší srážkoměrnou stanici a hodnotu regulovaného odtoku.

Kdy vybrat retenční a kdy akumulační nádrž?

Retenční nádrž se vybírá ve chvíli, kdy není možné instalovat vsakovací objekt. V případě potřeby vytvoření zásob pro dlouhodobé využívání vody pro různé účely je k instalaci naopak vhodná akumulační nádrž.

Při výběru jakékoli podzemní nádrže je však vždy lepší poradit se s odborníkem.

Potřebujete pomoci s výběrem nebo zkonzultovat váš projekt? Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám ohledně hospodaření s dešťovou vodou poradíme.