Vsakování srážkové vody pomocí vsakovacích modulů

Vsakování srážkové vody vyžaduje česká legislativa. Všechny novostavby i většina rekonstrukcí mají v podmínkách stavebního úřadu stanovenou povinnost likvidovat srážkovou vodu na pozemku investora.

Proč je vhodné zachytit srážkovou vodu na vlastním pozemku

Ač se to investorům nebo stavebníkům často nelíbí, důvody jsou zřejmé a logické. Kanalizační sítě nejsou na další zpevněné plochy stavěny a čistírny odpadních vod nemohou být při srážkových událostech přetěžovány. Rychlý odtok srážkové vody při extrémních deštích navíc výrazně přispívá k povodňovým stavům v dolních částech vodních toků. A pustit vodu po povrchu sousedovi na pozemek se také jeví jako špatné řešení. Proto je vhodné zachytit srážkovou vodu každý na svém pozemku a pokud je to možné, doplňovat vsakováním podzemní vodu, které výrazně ubývá.

Vsakovací trativody: Tradiční, ale ne vždy efektivní řešení

K vsakování srážkové vody se již dlouhé roky používají nejrůznější trativody, tedy štěrkové vsakovací objekty, v lepších případech obalené geotextilií a zásobené pomocí drenážního potrubí. Takto řešené trativody mohou v dobře propustných zeminách, pokud jsou navrženy správně, poměrně spolehlivě fungovat. S jejich dlouhodobou funkčností, možností čištění a také s okamžitou volnou kapacitou pro přívalový déšť to už však bývá horší.

Výhody vsakovacích modulů pro udržení srážkové vody

Tím se dostáváme k tomu, proč jsou výhodné vsakovací moduly, tedy vsakovací tunely a vsakovací bloky. Nespornou výhodou je právě jejich okamžitá kapacita, čili volný objem, kam se může voda při prudkém dešti hned nalít. Není třeba, aby voda protékala skrz perforace drenáže a mezery kameniva. Do vsakovacího objektu jednoduše nateče přímo z potrubí od okapových svodů. Další výhodou je, že pro dosažení stejného retenčního objemu je oproti štěrkovým vsakům potřeba třetinový objem. Velmi důležité je správně nadimenzovat vsakovací objekt (počty vsakovacích bloků nebo tunelů) na základě znalosti velikosti a povrchu odvodňované plochy a také propustnosti zeminy.

 

Potřebujete pomoci s výběrem nebo zkonzultovat projekt? Kontaktujte nás či navštivte náš e-shop.