Příprava rozvodů vody pro využívání dešťovky v domě

Využívání dešťové vody v domě je skvělým způsobem, jak šetřit pitnou vodu a snižovat náklady na vodné. Instalace vnitřních rozvodů vody ale vyžaduje promyšlený plán a správné provedení. Technický specialista z Aquanixu poradí, jak připravit rozvody dešťové vody v novostavbách i stávajících domech.

Ekonomie a ekologie: Využití dešťové vody v domě

Hospodařit s dešťovou vodou v domě je obecně výhodné nejen ekologicky, ale také finančně (jen za splachování toalet ušetří čtyřčlenná rodina s průměrnou denní spotřebou 42 litrů vody na osobu přes 3000 korun za rok). Co je pro to potřeba udělat?

Podmínky pro výběr a instalaci nádrže

Pro celoroční využívání dešťové vody je bezpodmínečně nutné zajistit vedení vody do domu v nezámrzné hloubce, aby nedošlo v průběhu zimy ke škodám na   potrubí a dalších komponent mrazem. Ne všechny typy nádrží umožňují uložení do větších hloubek. „Pokud nechcete řešit zabezpečení všech komponent stavebními úpravami, například izolací, topným kabelem a podobně, je vhodné zvolit takovou nádrž, která dle své specifikace umožňuje krytí nádrže alespoň 80 centimetrů,“ říká technický specialista a člen realizačního týmu Ing. František Krpata.

Zavedení systému hospodaření s dešťovou vodou v domě je potřeba pečlivě zvážit a naplánovat. U stávajících domů je dobré instalaci spojit s rozsáhlejší rekonstrukcí. U novostaveb je vhodné celý systém navrhnout již ve fázi projektu.

Přesný návrh rozvodového systému je nezbytný. Obsahuje umístění potrubí, připojení do domu a označení vyústění potrubí a odběrových míst.

TIP Aquanixu: Všechna vyústění potrubí a odběrová místa užitkové vody je nutné označit textem “NEPITNÁ VODA/UŽITKOVÁ VODA“ pro zamezení záměny s pitnou vodou.

„V případě stávajícího domu je potřeba počítat s tím, že kvůli úpravám rozvodů dojde k zásahu do zdiva, obkladů, nebo podlahy, a bude se tak následně muset provést zpětná obnova dotčených stavebních konstrukcí. U novostaveb je vhodné se zavedením systému počítat již při realizaci základové desky. Nutnost doplňování chybějící dešťové vody z jiných zdrojů vyžaduje průchod potrubí v nezámrzné hloubce a jejich pozdější dodělání může být nákladné. Zároveň je dobré předem myslet na elektroinstalace pro čerpadlo, elektro ventil, hladinoměr a podobně“ uvádí František Krpata.

TIP Aquanixu: Při obměně vodovodních rozvodů ve stávajícím domě je vždy potřeba řídit se zásadami technického řešení stavebních konstrukcí a zařízení (ZTI) a následně zajistit bezpečný provoz systému!

Při samotné výstavbě domu je důležité již v plánovací fázi zohlednit potřeby využití dešťové vody. Kromě výběru vhodného systému je nutné správně navrhnout sběrné prvky pro její uchování a využití v budoucím provozu. V obou případech je třeba brát v úvahu i příslušné normy a předpisy.

Zásadním prvkem je automatické doplňování vody v případě nedostatku vody dešťové. Možných řešení je více, ale nejčastěji se volí mezi systémem s dopouštěním nádrže a systémem s domácí vodárnou.

Systém s dopouštěním nádrže

Jednou z častých variant, jak doplňovat chybějící dešťovou vodu v domovním systému, je dopouštět vodu přímo do podzemní akumulační nádrže. Tu lze dopouštět:

  • z vodovodního řadu
  • ze studny

Do dešťové nádrže je v první řadě nutné přivést potrubí pro dopouštění. Přívod je nejčastěji realizován z technické místnosti či sklepa rodinného domu. U novostaveb je zapotřebí provést prostupy, potažmo přímo potrubí a kabelové chráničky ještě před betonováním základů a základové desky. „V nádrži je umístěno automatické čerpadlo, díky kterému se vodovodním potrubím dostává užitková voda do domu a dále až do koncových zařízení, jako je WC, pračka a tak dále. V případě nedostatku vody v nádrži se přes druhé potrubí, které vede z domu do nádrže, doplňuje minimální požadované množství. Zdali je v nádrži dostatek vody hlídá sonda hladiny vody, která vysílá signál řídící jednotce a ta otevírá či zavírá elektromagnetický ventil. Další z možností hlídání hladiny vody je pomocí plovákové soupravy s elektro ventilem, která při nedostatku vody v nádrži automaticky dopustí minimální objem. Doplňování může být pitnou nebo studniční vodou. Všechny systémy jsou plně automatické a mají bezproblémový chod,“ vysvětluje specialista František Krpata.

Domovní systém s řídící jednotkou není hlučný ani prostorově náročný, díky tomu v domě nevyžaduje speciální místo (například v podobě technické místnosti). Důležité je však zohlednit filtrační systém, který je pro využití dešťové vody v domě naprosto nezbytný, a měl by být na dobře přístupném místě pro pravidelnou kontrolu a údržbu. Dále je dobré vědět, že při dopouštění nádrže dochází jen k malému doplnění objemu vody, takže retenční prostor pro nadcházející déšť zůstává stále volný.

Systém s domácí vodárnou

Druhou z možností doplňování dešťové vody je systém s domácí vodárnou. Pro svoji velikost a hlasitý provoz bývá zpravidla umístěna v technické místnosti nebo ve sklepě.

Amgis 3 - stanice pro využití dešťové vody
Obr. 4 - Amgis 3
Domácí vodárna Essential
Obr. 5 - Essential

Vodárna využívá sací koš umístěný v nádrži k nasávání vody a jejímu následnému rozvedení. „Voda proudí z nádrže k čerpadlu sacím potrubím, odkud se distribuuje do jednotlivých připojených zařízení v domě, například do toalety nebo pračky. Ve chvíli, kdy dojde voda v nádrži, vodárna si sama přepne na jiný zdroj, který je k systému připojený a doplní vodu do menší vyrovnávací nádržky u čerpadla. Ojediněle je k vidění i samostatná nádrž s čerpadlem. Může se jednat jak o vodu z vodovodního řadu, tak o vodu ze studny,“ komentuje František Krpata z Aquanixu, a dodává: „V žádném případě nesmí být zdroje libovolně přepínatelné, aby nedošlo ke kontaminaci pitné vody. U vyrovnávací nádržky je kvůli možnému riziku jejího přeplnění v případě poruchy nutné zajistit vyústění bezpečnostního přepadu do kanalizace. Pokud majitelé toto nezajistí, riskují, že jim voda z přeplněné nádržky vyteče na podlahu.“ Stejně jako u systému dopouštění nádrže je zapotřebí instalovat dostatečné velké prostupy nebo instalovat přímo vodovodní potrubí přes základové konstrukce směrem ven k nádrži v nezámrzné hloubce a počítat minimálně s mechanickou filtrací vody.

Porovnání systémů

Dopouštění nádrže Domácí vodárna
Počet potrubí v trase nádrž – dům 2 x PE 32 mm 1 x PE 32 mm
Kabelová chránička 2 x 40 mm 1 x 40 mm
Využití i pro manuální zálivku zahrady Ano Ano (nižší objemy)*
Využití i pro automatickou zálivku zahrady Ano Ne
Potřeba speciální místnosti (technická, sklep…) Ne Ano
Uložení do nezámrzné hloubky Ano Ano
Napojení na odpad v technické místnosti Ne** Ano

* Systém s domácí vodárnou při nedostatku dešťové vody doplňuje pitnou či studniční vodu do vyrovnávací nádržky, která běžně mívá kapacitu okolo 15 litrů. Při velké spotřebě vody (například při automatické zálivce zahrady) systém není schopen vodu v takovém množství doplňovat včas, proto není pro okamžitý odběr velkého množství vody doporučen.

** Pro komfortní odkalování filtrů lze odpad připojit. Odkalování lze pak následně provádět ručně anebo plně automaticky přes elektro ventil.

Ukázky realizací

Cesta k efektivitě a udržitelnosti

Ať se jedná o systém dopouštění vody do nádrže, domácí vodárnu či jakýkoli jiný systém, díky těmto řešením budou instalované systémy pro využití dešťové vody v domě fungovat ekonomicky i efektivně, a přispějí tak k udržitelnému a šetrnému nakládání s vodními zdroji.

 

Potřebujete pomoci s výběrem nebo zkonzultovat projekt? Kontaktujte nás či navštivte náš e-shop.