Prostor pro podzemní nádrž na dešťovou vodu je i v malých zahradách

V horkých letních dnech potřebuje zahrada intenzivní péči. Rostlinám zajistí prosperitu dostatečná závlaha, která se však při využívání vody z řadu může pořádně prodražit. Řešením je zalévání zahrady dešťovou vodou, která je výhodnější nejen ekonomicky, ale i ekologicky. Poradíme vám, jak pro zálivku zahrady využít samonosnou podzemní nádrž na dešťovou vodu, a to i v malých zahradách.

Výhody využití dešťovky pro zálivku zahrady

Využívání srážkové vody na zálivku zahrady s akumulací v podzemní nádrži představuje mezi majiteli nemovitostí se zahradou stále oblíbenější řešení:

  • Díky možnosti využití dotačního programu Dešťovka spadajícího do skupiny dotací Nová zelená úsporám lze výrazně snížit počáteční investici a při správné instalaci a řádné údržbě je finanční návratnost v řádu několika málo let,
  • častá varování před obdobím sucha a nedostatkem pitné vody jsou důvodem pro investici do ochrany životního prostředí v oblasti vody jako životně důležitého zdroje.

Srážková voda šetří nejen peněženku, ale i přírodu – to platí i pro menší zahrady.

Podzemní nádrž na dešťovou vodu se vyplatí i v menších zahradách

Majitelé nemovitostí s menšími zahradami si mylně myslí, že se pro jejich pozemek instalace podzemní nádrže na dešťovou vodu nevyplatí – není to pravda. Naopak mají oproti majitelům větších zahrad tu výhodu, že lépe zvládnou instalaci nádrže, a to nejen finančně, ale často také svépomocí. Menší nádrž je levnější, výrazně lehčí a lépe se s ní manipuluje. Potřebuje menší výkop, menší techniku, méně zásypového materiálu a méně pomocných sil při jejím umísťování. Šetřit pitnou vodu a využívat ke spotřebě dešťovku tak snadno lze i na malém prostoru, stačí si jen vybrat vhodnou nádrž.

TIP Aquanixu: K výběru nádrže je nutné znát velikost odvodňované plochy a pozemku, srážkový úhrn v dané oblasti, typ podloží, i zda se v místě uložení například nevyskytuje podzemní voda. Při vyplnění Kalkulátoru velikosti nádrže bude vypočítán její ideální objem.

Instalace podzemní nádrže na dešťovou vodu svépomocí

Pro představu o instalaci nádrže svépomocí se mohou její budoucí majitelé inspirovat naší realizací podzemní nádrže Cristall pro zálivku zahrady a mytí zahradní techniky. K instalaci trvající dva dny byla zapotřebí podzemní nádrž Cristall 1600 litrů včetně kopule a poklopu, štěrk pro obsyp nádrže, písek na kanalizaci, kanalizační potrubí, geiger, ponorné čerpadlo a filtrační koš.

Montáž kanalizačního potrubí pro dešťovou vodu

Na konec okapového svodu se umístí geiger (lapač střešních splavenin) sloužící k hrubé filtraci dešťové vody, jako je například listí nebo jehličí. Na geiger se napojí potrubí, které spádem vede dešťovou vodu do podzemní nádrže. Spád musí být minimálně 0,5 %, tedy půl centimetru na jeden metr délky.

TIP Aquanixu: Pro snadnější napojení trubek doporučujeme použít mazadlo.

Pokud je okapových svodů více, pod každý z nich se umístí geiger a kanalizační potrubí se postupně napojí do jedné větve, která pak vede co nejkratší cestou přímo do nátoku nádrže. Vhodným podkladem pod kanalizační potrubí a jeho následný zásyp je písek nebo lomový prach, který ho díky své jemné frakci ochrání, čímž nedojde k možnému poškození vlivem okolí (ostré kameny v jiných zásypech by mohly trubky proříznout či jinak poškodit). Následné propojení s nádrží se provádí do otvoru s těsněním, které je buď již vyvrtané z výroby, nebo se vrtá na místě před uložením nádrže.

Místo pro výkop a jeho příprava

Minibagrem, popřípadě jinou vhodnou technikou, se na vyznačeném místě, kde bude umístěna nádrž, vyhloubí jáma, která by měla přesahovat rozměry nádrže minimálně o 50 centimetrů na každé straně – tím je zaručena ochranná vrstva nádrže od okolního prostředí. Hloubka jámy vychází z výšky nádrže a hloubky nátoků dešťové kanalizace od okapových svodů. Ve chvíli, kdy je výkop kompletně připraven, lze na jeho dno nasypat a vyrovnat štěrkový podklad. Pro nádrž Cristall 1 600 litrů je možné použít kačírek nebo štěrk frakce 4/8 a 8/16 (popř. písek). Síla vrstvy podkladu by měla být ideálně 15 až 20 centimetrů. Tuto vrstvu je potřeba důkladně srovnat a zhutnit.

 

Usazení podzemní nádrže

Při usazování nádrže je třeba zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k velkým nárazům do stěn výkopu. Po usazení je nutné naplnit nádrž vodou (je potřeba zajistit přívod vody, například pomocí hadice) alespoň z jedné třetiny jejího celkového objemu. Souběžně s plněním nádrže vodou se nádrž obsypává štěrkem. Na zásyp v žádném případě nesmí být použita výkopová zemina, jílovitá půda či ostré kameny!

TIP Aquanixu: Usazení a zásyp nádrže se standardně provádí v jeden den, a to z důvodu, že případný déšť by mohl nádrž posunout či vyplavit, nebo by mohlo dojít ke zborcení stěn výkopu.

Průběžně po vrstvách v maximální výšce 30 centimetrů je zapotřebí hutnit štěrk ručním pěchovadlem. Ve chvíli, kdy je nádrž zasypaná štěrkem až k horní hraně, začne se montovat kopule a poklop. Jako první se umístí těsnění na hrdlo nádrže, do kterého se následně nasadí kopule s otvory – jednotlivé otvory se osadí přiloženým těsněním a do nevyužitých otvorů se umístí zátky. Do horní hrany kopule se vtlačí těsnění pro nasazení poklopu, poté se napojí nátokové potrubí.

 

Instalace filtračního koše a čerpadla

Na nátokové potrubí v nádrži se nasadí filtrační koš dle příslušné dimenze a utáhne se křídlová matka, aby koš pod náporem nečistot do nádrže nespadl. Jiné typy filtračních košů se instalují v podobě řetízkového závěsu. Tyto koše jsou vhodnou volbou při hlubším uložení nátokového potrubí do nádrže.

Pomocí kolen a spojek se napojí čerpadlo na připravené potrubí, které je vyvedené kopulí nádrže a dále na místo odběru vody. Jeho svislou část s čerpadlem je třeba si naměřit a poté zavěsit čerpadlo tak, aby jeho dno bylo přibližně 5 - 10 centimetrů nad dnem nádrže. Na potrubí, které je uvnitř nádrže, je nutné umístit vypouštěcí kohout pro možnost vypuštění celého zahradního systému na zimu. Čerpadlo je možné zapojit do zásuvky nebo přímo do jističe (nutná odborná instalace elektrikáře).

 

Nyní je instalace podzemní nádrže kompletně hotova a nasbíranou dešťovou vodu lze v zahradě naplno využívat.

Video z instalace

Montážní tip na závěr

Tato konkrétní realizace nabídla vhled do jednoho z možných postupů při instalaci podzemní nádrže na dešťovou vodu. Vždy je však třeba myslet na to, že uložení nádrže ovlivňují různé faktory (svažitost terénu, typ podloží, výskyt podzemní vody, maximální povolené krytí nádrže), kterým je nezbytné realizaci uzpůsobit. Pro instalaci podzemních nádrží totiž neexistuje jeden univerzální návod.

Tip Aquanixu: Vždy je zapotřebí postupovat dle montážního návodu, nebo se poradit s odborníkem!

Potřebujete pomoci s výběrem nebo zkonzultovat váš projekt? Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám ohledně hospodaření s dešťovou vodou poradíme.