Aktuální pravidla pro podání a získání dotace Dešťovka

O dotační program Dešťovka, který je aktuálně vypsán do roku 2025, může zažádat každý, kdo splní předepsané podmínky. Které to jsou? Jakou finanční podporu lze získat a jaké dokumenty je nezbytné k žádosti přiložit? Podívejte se společně s námi na pravidla pro úspěšné podání žádosti o dotaci Dešťovka.

Tento článek již neobsahuje aktuální informace. Aktuální informace o dotačním programu naleznete v novějších článcích v kategorii Dotace.

Proměny dotace Dešťovka

Dotace Dešťovka na podporu opatření na zadržování a zlepšení kvality dešťové vody v krajině je žadatelům poskytována od roku 2017. Koncem roku 2021 prošla proměnou a zařadila se do skupiny dotací s názvem Nová zelená úsporám. Jaké jsou aktuální podmínky pro její získání?

Pravidla pro žadatele

Žadatelé o dotaci Dešťovka mohou být majitelé rodinných a bytových domů určených pro trvalé bydlení. Pod pojmem rodinný dům se rozumí nemovitost s nejvýše dvěma nadzemními podlažími, jedním podzemním podlažím a podkrovím s maximálně třemi samostatnými bytovými jednotkami. Pojem bytový dům zahrnuje budovy se čtyřmi a více samostatnými bytovými jednotkami. V případě, že je stavba určena pro rodinnou rekreaci nebo nemá číslo popisné, může splnit podmínky dotace, ale pouze pokud je využívána k trvalému bydlení. Je nutné prokázat, že žadatel má na dané adrese trvalé bydliště po dobu alespoň dvou let před podáním žádosti o dotaci. Majitel nemovitosti může být fyzickou i právnickou osobou.

Podmínky dotace Dešťovka

Dotace je k dispozici pouze pro rodinné a bytové domy nebo rekreační zařízení, která slouží k trvalému bydlení. Žadatel musí být finančně solventní a nemít nesplacené závazky u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení nebo jiných orgánů veřejné správy. Nemovitost nesmí být v exekuci, policejním obstavení nebo jako součást insolvenčního řízení.

Pro získání dotace je nutné sbírat dešťovou vodu z alespoň 50 % střechy obytného domu. Maximální finanční podpora činí 50 % z celkově investované částky. Na jeden projekt lze dotaci čerpat pouze jednou a minimální velikost nádrže na dešťovou vodu je 2 m3 (preferovanou variantou je díky zamezení přístupu světla a výkyvům teplot výběr podzemní nádrže).

Doba udržitelnosti projektu musí být minimálně 10 let (i v případě prodeje nemovitosti – z toho plyne povinnost neprodleného ohlášení změny majitele na SFŽP a převedení podmínek dle SFŽP).

V případě, že žadatel pochází ze znevýhodněného kraje (Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský), má nárok na 10% bonus. Kombinační bonus v podobě 10000 korun pro rodinné domy a 20000 korun pro bytové domy lze získat za předpokladu, že je realizováno i další úsporné opatření, například zateplení, využití dalších přírodních zdrojů, zelená střecha a podobně.

Dotace Dešťovka se nevztahuje na ubytovací zařízení, kancelářské budovy, průmyslové objekty a objekty, které nejsou spojené se zemí pevným základem (například mobilheimy).

Jednotlivé varianty dotace Dešťovka

Dotace Dešťovka nabízí podporu pro tři různé varianty využití dešťové vody:

  1. Akumulace dešťové vody s využitím pouze pro zálivku
  2. Akumulace dešťové vody s využitím pro zálivku a splachování toalet v domě
  3. Využití šedé vody pro zálivku a splachování toalet s možností využití dešťové vody

Podmínky jednotlivých typů jsou:

Využití Žadatelé Podmínky Výše dotace Minimální podpora Maximální podpora
Zálivka zahrady Majitelé stávajících domů O dotaci smí žádat pouze majitelé stávajících domů s kolaudací minimálně dva roky od podání žádosti. Až 20000,- + počet kubíků nádrže x 3500,- 27000,- 55000,-
Zálivka zahrady a splachování toalet v domě Majitelé stávajících domů i novostaveb U stávajících domů musí být připojena alespoň jedna toaleta umístěná v obytné části domu.
Novostavby musí mít připojeny všechny toalety v obytné části domu.
Rozvody srážkové a pitné vody musí být odděleny a nesmí se vzájemně spojovat.
Až 30000,- + počet kubíků nádrže x 3500,- 37000,- 65000,-
Využití šedé vody Majitelé stávajících domů i novostaveb U stávajících domů musí být připojena alespoň jedna toaleta umístěná v obytné části domu.
V případě novostavby musí být připojeny všechny toalety v obytné části domu.
Rozvody srážkové, pitné a přečištěné vody musí být odděleny a nesmí se vzájemně spojovat.
Do systému šedých vod nesmí být napojena černá voda.
Při vypouštění přečištěné odpadní vody do podzemních či povrchových vod je povinností doložení platného povolení.

Až 60000,- + 10000,- na zpracování projektové dokumentace + počet kubíků nádrže x 3500,- 

62000,- 

105000,- 

Dokumenty k podání žádosti

V rámci podání řádné žádosti o dotační program Dešťovka je nutné mít přichystaný odborný posudek (ten může vypracovat buď dodavatel, nebo projektant). Dále je třeba doložit dokumenty prokazující vlastnictví bankovního účtu, na který bude vyplacena podpora z dotace a souhlasné prohlášení případných spoluvlastníků nemovitosti. V případě, že:

  • bezpečnostní přepad z nádrže ústí do kanalizace nebo jsou srážkové a vyčištěné odpadní vody pro opětovném využití odváděny do kanalizace, je nutné doložit dokumenty prokazující projednání záměru s provozovatelem kanalizace
  • je stavba v katastru nemovitostí vedena jako rekreační objekt, je třeba předložit dokumenty prokazující, že stavba je využívána k trvalému bydlení, a to minimálně dva roky před podáním žádosti

Jestliže jsou v žádosti objeveny nedostatky, pracovník krajského pracoviště Státního fondu životního prostředí (SFŽP) zašle výzvu k jejich odstranění. V opačném případě je dotace schválena a do šesti týdnů vyplacena na žadatelem uvedený účet.

 

Potřebujete pomoci s výběrem nebo zkonzultovat projekt? Kontaktujte nás či navštivte náš e-shop.